Breath of Life

Holistic Christian Care

Karate

BEST KARATE MOTIVATION EVER

Karate Kyokushin Motivation VideoA short film about Kyokushin Karate Way.Film by Broadminded: http://brmd.netDojo kunHitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.We will train our hearts and bodies for a firm unshaken spirit.Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.We will pursue the true meaning of the martial way so that, in time, our senses may be alert.Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self-denial.Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.We will follow our religious principles and never forget the true virtue of humility.Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin way.

Posted by Kyokushin Karate 極真空手 on Mittwoch, 20. Januar 2016